BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ DENETLEME KURULU ortasayfa

 

ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DENETLEME KURULU

                 Yavuz ÇALLI               Denetleme Kurulu Başkanı

                 Mehmet TÜRK            Üye

                 Turan TÜRK                Üye

                 Ahmet KURT               Üye

                 Kazım KIRCA             Üye

                 Ersoy YANIK              Üye

 

TÜZÜĞÜMÜZE GÖRE DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ VE GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ

Denetleme kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur ve Genel kurulca seçilir.Asil üyelerden boşalma halinde en çok oy alan göreve çağrılır.asil üyeler aralarından birini başkan seçerek heyet halinde çalışırlar.

 

MADDE 12-DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ;

Denetleme Kurulu Aşağıdaki Görevleri Yapar.

1-Deneğin Hesaplarını ve bununla ilgili istemlerini en az altı ayı geçmeden aralıklarla yapar.Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve Toplandığında Genel Kurula Sunar.

2-Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennilerini ve yeni döneme ait bütçe görüşlerini bir raporla genel kurula sunar.

3-Gerekli hallerde genel kurulu toplantıya çağırır.

4-Tüzükte belirtilen diğer görevleri yapar.Denetleyiciler yönetim kurulu toplantılarına iştirak ile müteala ve müşahadelerini beyan edebilirler. Ancak oylamaya katılamazlar.