BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ ortasayfa

ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  ANA TÜZÜĞÜ

 

2908 SAYILI Dernekler kanununa göre hazırlanmıştır.

 

MADDE 1- ADI MERKEZİ:

Derneğin Adı:Ordu Ünye Dizdar Köyü Kalkındırma ve Dayanışma Derneği dir. Kısa Adı "Ünye Diz-Der" dir.

Derneğin Merkezi; Derneğin Merkezi İstanbul İlidir.

Derneğin Geçici İkametgahı; Eğitim Mahallesi Kasrıali cad. No:56 Kadıköy/İstanbul

 

MADDE 2- DERNEĞİN AMACI GAYESİ:

Derneğin amacı Dizdar Köyünü Kalkındırmak güzelleştirmek köy halkının sosyal ve ekonomik alanlarda gelişmesine yardımcı olmak,orman ürünleri,tarım hayvancılık halıcılık el sanatları alanlarında dernek bünyesinde oluşturulacak şirket ve kooperatifler kurarak köylünün katılımıyla işletmeler kurmak,üretilen ürünleri pazarlamak.Dizdar köyünün yol,su,kanal,köprü,camii,okul,kanalizasyon,elektrik gibi sorunlarıyla ilgilenmek.Köy ihtiyar heyetiyle ve devlet katkısıyla yapılmasını sağlamak köylünün ve başkalarının orman sahasına zarar vermesini önlemek ormanın gelişmesini sağlayarak turistik amaca yönlendirmek.Dizdar köyünün hasta,yaşlı bakacak kimsesi olmayan doğal ve tabii afetlerde zarar görenlere okuyacak olan durumu düşkünlere dernek yönetim kararıyla yardımda bulunmak.

            Bu  amaçların gerçekleştirilmesi için kanunun öngördüğü maddi çerçevelerde ve gelir elde edici organizasyonlar ve geceler tertiplemek ve amacı uğruna faaliyetlerini artırmak.

 

            MADDE 3- ÜYELİK

A.  Asil Üye;

Asil Üye Türk vatandaşlarından olur. Yabancı uyruklular üye olamaz.Derneğin amaçlarını benimseyen derneğini seven,dernek üyelerinin gerçekleşmesi için yardım görev kabul eden temiz ahlaklı yüz kızartıcı ceza görmemiş olan medeni haklara 18 yaşını bitirmiş her Türk vatandaşı asil üye olarak ,yönetim kurulu kararı ile derneğe üye kaydedilir.

Asi üye olabilmek için aday, yazılı olarak Yönetim kuruluna müracaat eder, adayın teklifini iki asıl üye imzalayarak teklifte bulunur.

Teklif fişinde üyenin adı ve soy adı,doğum yeri,doğum tarihi,baba adı,ve adresi yazılır. Yönetim kurulu adayın üyelik müracatına en çok 1 ay içinde karar verilir.Üyeliğin reddi halinde ise durum yazı ile müracaat sahibine bildirilir.

 

MADDE 4- ÜYELİK ÇIKMA VE ÇIKARTMA

Dernek Üyeliğinden Ayrılma Şöyle Olur;

A-    İstifa

B-    Çıkarılma

C-Derneğin kapatılması halinde her üye dilediği an dernekten istifa ederek ayrılabilir.  Hiç kimse üye olmaya yada üye kalmaya zorlanamaz.Denek amaçlarına aykırı hareket edenler derneği maddi ve manevi zarara sokanlar denetleme kurulunun teklifi ve yönetim kurulunun kararı ile üyelikten çıkarılırlar. Çıkarılma kararına itiraz genel kurula yapılır. Ayrıca derneğin kapatılması ve üyenin ölümü halinde üyelik sona erer.

 

MADDE 5- AİDATLAR

            Derneğe il giriş aidatı 10.000.000 TL her üye taahüt ettiği aidatını ödemekle yükümlüdür. Yıllık Aidat miktarı 24.000.000 TL dır. Fazla olursa artanı teberru olarak kabul edilir.Üst üste altı ay aidatını ödemezse yönetim kurulu kararı ile üyeliği silinir. Ancak birikmiş aidatlarının tamamını ödediği takdirde üyelik hak ve sıfatını tekrar kazanır.Bu miktarlar yasalar çerçevesinde yönetim kurulu kararı ile artırılabilir.

           

MADDE 6- DERNEĞİN ORGANARI

            Derneğin çalışmalarını üç organı yürütür ve yönetir.

A-    Genel Kurul

B-    Yönetim Kurulu

C-    Denetleme Kurulu

 

MADDE 7- GENEL KURUL

Derneğin olağan ve olağan üstü olmak üzere iki türlü genel toplantısın vardır.toplantılar dernek merkezinde yapılır.Genel kurul derneğin en yetkili organıdır. Her iki yılda bir Haziran ayı içinde aidatını ödeyen üyelerin yarıdan bir fazlasını katılımıyla toplanır.

Yönetim Kurulu isteklere rağmen Genel kurulu,Denetleme kurulu ve yazılı istekte bulunan üyelerden birinin müracat mahalli sulh hukuk hakimi dernek üyelerinin arasından 3 kişiyi genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

GENEL KURULUN GÖREVLEİ VE YETKİLERİ;

1-Yönetim kurulu,denetleme kurulu ve onur kurulunu seçer.Yönetim,Denetim ve Onur kurulu üyeleri seçimleri gizli oyla yapılır.

2-Yönetim Kurulunun ve Denetleme kurulunun sunduğu raporları inceler.

3-Yönetim kurulunca hazırlanan yeni çalışma devresi bütçesini inceler.

4-Tüzükte istenilen değişiklik önerilerini inceleyerek karar bağlar.Değişiklik kararları mevcut üyelerin üçte ikisi oyu ile bağlanır.

5-Yönetim kurulunun idari ve mali çalışmalarını inceler

6- Üye tamsayısının üçte ikisinin istemi ile derneğin feshine karar verir.

 

            MADDE 8- YÖNETİM KURULU

Derneğin yürütme organıdır.

Yönetim kurulu yedi asil yedi yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu Genel kurulca gizli oyla seçilir.Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.Yönetim Kurulu Üyeleri iki yıl süreli olarak seçilirler.

Görevleri;

1-Yönetim kurulu ilk toplantısı kendi aralarında başkan,başkan vekili,bir genel sekreter,bir veznedar,bir muhasip seçerler.

Yönetim kurulu başkanı derneği temsil eder tüzük hükümlerine Genel kurul ve Yönetim kurulu kararına göre dernek ilişkilerini yürütür ve toplantıları yönetir.

Başkan yardımcısı,başkan olmadığı zamanlarda ona yardım ve vekalet eder.

Sekreter,dernek dernek defteri ve kayıtlarıyla yönetim kurulu kararlarının usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlar.Dosya evrak ve demir başlarını muhafaza ile büro işlerini yürütür.

Muhasip derneğin mali işlerini yürütür.tahsilat ve sarfiyatını usulüne göre uygun yapılmasını muhasebe ve defterlerin muntazam tutulmasını bütçe hesaplarının hazırlanmasını temin eder.Derneğe ait gelirleri makbuz ve kıymetli evrakların muhafazasını temin ile mükellef ve bu işlerden mesuldür.

Veznedar derneğin gelirlerini muhafaza ve fazlaya ait miktarını bankaya yatırılmasını sağlar.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa üye tam sayısının 1 fazlasının bulunuşu ile dernek ikametgahında toplanır.kararlar oy çokluğu ile alınır.oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlar.

  

MADDE 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek

2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahalli e büyük mülki amirine bildirmek.

4-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

 

MADDE 10- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.Yönetim kurulu üye sayısı boşalanlar sebebi ile yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,genel kurul mevcut yönetim kurulu üyelerini veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

 

MADDE 11- DENETLEME KURULUNUN TEŞKİLİ

Denetleme kurulu üç asil üç yedek üyeden oluşur ve Genel kurulca seçilir.Asil üyelerden boşalma halinde en çok oy alan göreve çağrılır.asil üyeler aralarından birini başkan seçerek heyet halinde çalışırlar.

 

MADDE 12-DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ;

Denetleme Kurulu Aşağıdaki Görevleri Yapar.

1-Deneğin Hesaplarını ve bununla ilgili istemlerini en az altı ayı geçmeden aralıklarla yapar.Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim kuruluna ve Toplandığında Genel Kurula Sunar.

2-Dönem içindeki dernek hesapları ve faaliyetleri ile genel dilek ve temennilerini ve yeni döneme ait bütçe görüşlerini bir raporla genel kurula sunar.

3-Gerekli hallerde genel kurulu toplantıya çağırır.

4-Tüzükte belirtilen diğer görevleri yapar.Denetleyiciler yönetim kurulu toplantılarına iştirak ile müteala ve müşahadelerini beyan edebilirler. Ancak oylamaya katılamazlar.

 

MADDE 13- ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

 

Genel kurulca yapılan seçimi izleyen 7 gün içinde yönetim kurulu başkanı tarafından yönetim ve denetleme kurullarına seçilen asil üyelerin ad ve soy adları,baba adı,doğum yeri ve tarihi,meslekleri,ikametgahları dernek merkezini en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

 

MADDE 14- ÇAĞRI

Yönetim kurulu  Genel kurala katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler,en az on beş gün önceden günü saati yeri ve gündemi mahalli bir mektupla adreslerine yazılı olarak bildirilmek sureti ile toplantıya çağrılır.bu çağrıda çoğunluk sağlanmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı belirlenir.İlk toplantı ile ikinci toplantı günü arasındaki zaman bir haftadır.Toplantının yapılacağı gün ve yer ile saat toplantı gününden en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılmaz.

 

MADDE 15-TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.

  

MADDE 16- TOPLANTI YETER SAYISI

Genel kurul aidatlarını ödeyip kurula katılmaya hak kazanan üyelerin yarıdan bir fazlası ile tolanır.İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim denetim ve kurullarının tam sayının iki katından az olamaz

 

MADDE 17- GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurul toplantıları ilanda belirtilen ve mahalli en büyük mülki amirliğine bildirilen gün saat ve yerde yapılır.

Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinin biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan bir başkan yardımcısı ve yeteri kadar katip seçilir.Toplantının yönetimi seçilen bu genel kurul başkanına aittir.Katipler tutanakları düzenlerler ve başkanla birlikte imzalarlar.Toplantı sonunda bütün tutanaklar ve belgeler seçilen yönetim kuruluna teslim edilir.

 

MADDE 18- GENEL KURUL TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR;

Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular gündeme alınır.

 

MADDE 19- DERNEĞİN GELİRLERİ;

1-Üye aidatı

2-Dernekçe yapılan yayınlar,tertiplenen toplantı,seminer,seyahat,spor yarışması,tanışma geceleri,sünnet düğünü vs. gibi faaliyetlerden elde edilen gelirler.

3-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

4-Bağışlar ve yardımlar.

5Yardım toplama hakkında mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardır.

Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce iç işleri bakanlığının iznini almak gerekir.

Dernek,siyasi partilerden işçi ve iş veren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan herhangi surette maddi yardım kabul edemez.ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

 

MADDE 20-DEFTER VE KAYITLAR

1-Üye Kayıt Defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri,derneğe girişleri bu deftere yazılır.

2-Karar Defteri;Yönetim Kurulu'nun kararları tarih ve numara sırası ile bu  deftere  yazılır. Kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

3-Gelen ve Giden evrak Defteri;Gelen ve giden evrak,tarih ve numarası ile bu deftere kayıt edilir.

4-Gelir ve Gider  Defteri;dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan paranın da verildikleri yerler,açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.

5-Bütçe Kesin Hesap Bilanço Defteri;Bütçe kesin hesap ve bilanço bu deftere işlenir.

6-Demirbaş defteri;Derneğe ait demirbaşlar bu deftere işlenir. Bu madde de sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

 

MADDE 21- GELİR VE GİDERLERDE USUL;

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Bu belgelerin saklamak süresi özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere Maliye Bakanlığınca bastırılır.

Maliye Bakanlığı yazılı talepten itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamazsa dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahalli en büyük mülki amirliğine onaylatarak bağış ve aidat kabul eder. Alındı belgesinde ödenen ve bağışta bulunan açık kimliği üye imzası bulunur.

Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişiler dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve karar en büyük mülki amirliğe tescil ettirilir.

 

MADDE 22- DERNEK TÜZEL KİŞİLİĞİ

Genel kurul veya mahkeme kararı ile feshi kendiliğinden dağılmış sayılan ve ya mahkeme kararı ile kapatılma hallerinde sona erer. Genel kurulun feshe karar verebilmesi için genel kurul üyelerinin üçte ikisinin toplantıda olması bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa üyeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülür. Fesih kararının üçte iki oy çokluğu ile verilmesi zorunludur.

 

MADDE 23- TASFİYE

Dernek fesih edildiği veya kendiliğinden dağılmış sayıldığı hallerde,derneğin mal,para ve alacakları aynı amaç doğrultusunda çalışan,aynı gayeli köy derneği veya köy halkı yararına teşkil olunacak tasfiye heyeti marifeti ile en büyük mülki amirliğin nezaretinde devir intikal ettirilir.

 

MADDE 24- TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Olağan ve olağan üstü toplantı gündemine konulmak ve yeterli bir süre önce değişiklik teknikleri üyelere bildirilmek şartı ile tüzük değiştirilebilir. Görüşlere başlanabilmesi için genel kurul toplantılarının yapılmasındaki yeterli çoğunluğun bulunması şarttır. Karar toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çoğunluğu ile alınır.

 

MADDE 25- DERNEK GELİRLERİNİN SAKLANMASI

Milli bankada açılacak hesaba derneğin parası yatırılır. Bankadan para iki şahsın imzası ile çekilir. Derneğin kasasında 75.000.000 TL (Yetmiş beş milyon) bulundurulabilir.

 

MADDE 26- LOKAL AÇMA

Dernek mahalli mülki amirliğinden izin almak şartı ile lokal açabilir.

 

MADDE 27- ŞUBE AÇMA

Dernek amaç ve gayesine ulaşabilmesi için gerekli görülen yer ve bölgelerde şubeler oluşturabilir. Dernek

 dayanışmasının önemsenmeye başladığı yörelerde Yönetim kurulunca yetkilendirilecek bu tüzüğün üçüncü maddesine belirtilen asil üyelik şartlarını taşıyan en az üç kişinin yerel en büyük mülki amirliğine yazılı başvurusu üzerine şube açılabilir.

 

MADDE 28- TÜZÜKTE BULUNMAYAN HUSUSLAR

Bu tüzükte bulunmayan hususlardan  Dernekler  kanununun ve tüzüğü ile Türk Medeni kanunu Hükümleri uygulanır.

Seçimlerde oyların eşit çıkması halinde toplantı başkanı kura ile seçimi yapar.

Dernek siyasi ve kanunun yasaklamış bulunduğu hiçbir faaliyette bulunamaz

  

MADDE 29- İÇ DENETİM ŞEKLİ

Derneğin iç denetim şekli yukarıda belirtilen amacın gerçekleştirilmesi ile ilişkin olarak belirlenmiş organları yan kuruluşların görevlerin görevlilerin yetki ve sorumlulukların düzeltilmesi eş yürütüm bir araya gelmesi üyeler arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ve dayanışmanın güçlendirilmesi üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının, bütçe ile uygulanması konuların programlarının en iyi biçimde gerçekleştirilmesi ile ayrıca dernek gelirlerinin toplanmasında ve giderlerin yapılmasında ve  uygulanacak biçim yollar üzerinde kurallar konulması etkinlik özelliklerini sosyal yardımları ve benzeri gibi değerler getirilmesi  bunların uygulanması ve gerekli görülen tüm konular çözümü için genel kurul kararından geçmek sureti ile yönetmelikler ve önergeler yayınlamak biçimi ile sağlanır.

 

MADDE 30 - DERNEĞİN KURUCULARI

 

Adı Soy Adı:          :        Baba Adı:        D.Yeri Yılı:         Mesleği:   Tabiyeti:     Adres                                   :

 

Serdar TÜRK                 Halil                 Ünye/1944          Serbest        T.C.            Fener yolu sok.4/5 Kadıköy

Murat ÇAVUŞOĞLU    Mehmet            Ünye/1952          Serbest       T.C.             Sosyal Meskenle PTT Evleri FBI D.1 Esenkent

Nizamettin BENLİ         Mehmet            Ünye/1954          Serbest       T.C.             Eğitim Mah.5/3 Kadıköy

 

Musa TÜRK                   Mehmet            Ünye/1954          Berber        T.C.             Merkez mah. Önder Sok.No:8/1 Güngören

Fahri KIRCA                  Abdullah           Ünye/1958         İşçi             T.C.             S.Cedit Halk Sok. Ezgi Apt. 19/2 Kadıköy

Üzeyir TÜRK                 Abdullah           Ünye/1953          Serbest       T.C.            S.Cedit Bankacılar sok.No:1/3 Kadıköy

Recep TÜRK                  Mehmet             Ünye/1961         Serbest       T.C.            Yeşiltepe mah.55.sok No:8/6 Zeytinburnu