BODY A { TEXT-DECORATION: none } A:hover { TEXT-DECORATION: none } ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİMİ ortasayfa

ÜNYE DİZDAR KÖYÜ KALKINDIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

      

         ASİL ÜYELER

Hasan Basri ILIK                              Yönetim Kurulu Başkanı
Ramis KURT                                      Başkan Vekili
Ahmet ÇALLI                                    Genel Sekreter
Tevfik ILIK                                        Muhasip
Ahmet TÜRK                                     Veznedar
Ali TÜRK                                           Üye
Abdi KURT                                        Üye
 

         YEDEK ÜYELER

Suat TÜRK                              Üye
Ahmet ÇAVUŞOĞLU             Üye
Mustafa ÇAVUŞOĞLU           Üye
Turan TÜRK                            Üye
Ali BENLİ                                Üye
Muammer TÜRK                     Üye
Ertaş YANIK                           Üye
 

TÜZÜĞÜMÜZE GÖRE YÖNETİM KURLUNUN TEŞKİLİ GÖREVLERİ VE YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 

 MADDE 8- YÖNETİM KURULU

Derneğin yürütme organıdır.

Yönetim kurulu yedi asil yedi yedek üyeden oluşur.Yönetim kurulu Genel kurulca gizli oyla seçilir.Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyeler göreve çağrılır.Yönetim Kurulu Üyeleri iki yıl süreli olarak seçilirler.

Görevleri;

1-Yönetim kurulu ilk toplantısı kendi aralarında başkan,başkan vekili,bir genel sekreter,bir veznedar,bir muhasip seçerler.

Yönetim kurulu başkanı derneği temsil eder tüzük hükümlerine Genel kurul ve Yönetim kurulu kararına göre dernek ilişkilerini yürütür ve toplantıları yönetir.

Başkan yardımcısı,başkan olmadığı zamanlarda ona yardım ve vekalet eder.

Sekreter,dernek dernek defteri ve kayıtlarıyla yönetim kurulu kararlarının usulüne uygun şekilde tutulmasını sağlar.Dosya evrak ve demir başlarını muhafaza ile büro işlerini yürütür.

Muhasip derneğin mali işlerini yürütür.tahsilat ve sarfiyatını usulüne göre uygun yapılmasını muhasebe ve defterlerin muntazam tutulmasını bütçe hesaplarının hazırlanmasını temin eder.Derneğe ait gelirleri makbuz ve kıymetli evrakların muhafazasını temin ile mükellef ve bu işlerden mesuldür.

Veznedar derneğin gelirlerini muhafaza ve fazlaya ait miktarını bankaya yatırılmasını sağlar.

Yönetim Kurulu en az ayda bir defa üye tam sayısının 1 fazlasının bulunuşu ile dernek ikametgahında toplanır.kararlar oy çokluğu ile alınır.oyların eşit olması halinde başkanın oyu çoğunluğu sağlar.

  

MADDE 9- YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

 

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek

2-Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemlerini yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak.

3-Türk vatandaşı olmayanları dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahalli e büyük mülki amirine bildirmek.

4-Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmaktır.

 

MADDE 10- YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin çağrılması zorunludur.Yönetim kurulu üye sayısı boşalanlar sebebi ile yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,genel kurul mevcut yönetim kurulu üyelerini veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği 3 kişiyi bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.